Domo-HomeStart-Logo

Privacy verklaring
“Domo Hasselt vzw”

In het kader van de gevraagde ondersteuning door “Domo Hasselt vzw” Oude Truierbaan 41 -3500 Hasselt zal “Domo Hasselt vzw” uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en opslaan (“verwerken”). Deze privacy verklaring legt uit hoe “Domo Hasselt vzw” uw gegevens verwerkt.

Waarom verwerkt Domo Hasselt vzw uw persoonsgegevens?

Domo Hasselt vzw kan uw gegevens o.m. verwerken in het kader van:
• het selecteren van gezinnen die in aanmerking komen voor ondersteuning door Domo
Hasselt vzw;
• het bieden van de gevraagde ondersteuning;
• het selecteren van vrijwilligers;
• het begeleiden en informeren van vrijwilligers
• het contacteren en informeren van andere partijen (bijv. “toeleiders” van gezinnen)
• het verspreiden van de Domo Hasselt vzw nieuwsbrief

Welke persoonsgegevens verwerkt Domo Hasselt vzw?

Domo Hasselt vzw kan o.m. de volgende categorieën van gegevens verwerken in het kader van de hierboven opgesomde activiteiten:

Voor gezinnen:
• identificatiegegevens (bijv. uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer);
• persoonlijke kenmerken (bijv. uw leeftijd en geslacht);
• samenstelling van het gezin;
• algemene problematiek bij het gezin (bijv. taalkennis, gezondheid, huisvesting, financiële
bijzonderheden)
• ondersteuning door andere instanties

Voor vrijwilligers:
• identificatiegegevens (bijv. uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer);
• persoonlijke kenmerken (bijv. uw leeftijd en geslacht);
• studieniveau en beroepscategorie
Voor toeleiders
• identificatiegegevens (bijv. uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer);
Voor abonnees van de nieuwsbrief
• identificatiegegevens (uw naam en emailadres)

Indien u de door Domo Hasselt vzw opgevraagde gegevens niet aan Domo Hasselt vzw bezorgt, kan Domo Hasselt vzw u bijv. mogelijks niet langer diensten aanbieden. In het geval er zich een wijziging voordoet van uw gegevens (en, in het bijzonder, uw identificatiegegevens) moet u Domo Hasselt vzw hiervan op de hoogte brengen door een e-mail te sturen naar:

Domo Hasselt vzw: info@domohasselt.be of een gedateerde en ondertekende brief te sturen naar: Domo Hasselt vzw: Oude Truierbaan 41 – 3500 Hasselt, telkens met een kopie van uw identiteitsbewijs. Voor Domo-gezinnen kan dit ook via hun Domo-vrijwilliger, of voor vrijwilligers persoonlijk op het secretariaat.

Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens?

Domo Hasselt vzw verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:
• indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;
• of, indien de verwerking nodig is voor de verlening van diensten;
• of, indien Domo Hasselt vzw wettelijk verplicht is om de gegevens te verwerken;
• of, indien het noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang;
• of, indien het noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

Op welke manier heeft Domo Hasselt vzw uw gegevens verkregen?

De manier waarop Domo Hasselt vzw uw gegevens verkrijgt, is afhankelijk van uw situatie. In de regel verkrijgt Domo Hasselt vzw deze gegevens van rechtstreeks van u. Voor gezinnen verkrijgt Domo Hasselt vzw de informatie in de regel van andere partijen (toeleiders) o.m.
• scholen;
• Kind & Gezin;
• ziekenhuizen;
• OCMW;
• CAW
• CLB
• Dienst Thuisbegeleiding
• Huis van het Kind
• Wijkgezondheidscentrum
• sociale organisaties
• verwanten
• Huis van het Kind
• …

Wie zal toegang hebben tot uw gegevens?

In het kader van haar activiteiten, kan Domo Hasselt vzw uw gegevens o.m. delen met:
• vrijwilligers van Domo Hasselt vzw;
• andere organisaties (bijv. identiteitsgegevens delen met Vakantieparticipatie);
• in het kader van subsidies en/of toelagen (bijv. Koning Boudewijn Stichting)

We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

• Domo Hasselt vzw houdt uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de gevraagde dienst te leveren en correct af te handelen en uiterlijk tot 3 jaar nadat het jongste kind van het gezin 12 jaar werd.
• Domo Hasselt vzw kan uw gegevens langer bijhouden indien:
o u hiertoe toestemming hebt gegeven;
o omdat deze langer moeten worden bewaard op grond van een wettelijke verplichting; en/of
o omdat Domo Hasselt vzw een gerechtvaardigd belang heeft om deze langer te
bewaren.

Wat kan u zelf doen i.v.m. uw persoonsgegevens?

U hebt het recht om Domo Hasselt vzw op ieder moment te contacteren met het verzoek om:
• inzage van uw gegevens;
• rectificatie van uw gegevens;
• wissen van uw gegevens;
• uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking;
• beperking van de verwerking van uw gegevens;
• staking van de verwerking van uw gegevens;
• niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan rechtsgevolgen of treffende gevolgen zijn verbonden; en/of
• gegevens over te dragen naar een derde.

Domo Hasselt vzw zal u alle rechten toekennen waarop u volgens de toepasselijke regelgeving recht hebt. U kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar: Domo Hasselt vzw via info@domohasselt.be of een gedateerde en ondertekende brief te sturen naar: Domo Hasselt vzw: Oude Truierbaan 41 -3500 Hasselt, telkens met een kopie van uw identiteitsbewijs.

Nog vragen of bedenkingen?

In het geval u vragen, opmerkingen of klachten heeft, kan u steeds met Domo Hasselt vzw contact opnemen door te bellen naar: +32 475 31 04 49
Een email te sturen naar Domo Hasselt vzw: info@domohasselt.be
of een brief te sturen naar: Domo Hasselt vzw: Oude Truierbaan 41 3500 Hasselt

In het geval u klachten heeft, hebt u eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming.

Wijzigingen

Domo Hasselt vzw behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring van tijd tot tijd te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming.