PRIVACYVERKLARING

Domo Hasselt hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.  Onze privacyverklaring geeft helder en transparant informatie over hoe Domo Hasselt vzw met de persoonsgegevens.omgaat. Domo Hasselt doet alles wat in haar mogelijkheden ligt om uw privacy te waarborgen. Domo Hasselt houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook gekend als GDPR (General Data Protection Regulation). 

 

Domo totaal concept voor “Door Ondersteunen Mee Opvoeden”

VISIE

Je kàn zoveel doen door eenvoudigweg aanwezig te zijn en mensen het gevoel te geven: '‘je staat er niet alleen voor’'. De onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige aanwezigheid van één vrijwilliger in één gezin, de actieve steun en inzet op empowerment en talentontwikkeling verhogen de draagkracht én de toekomstkansen voor alle gezinsleden. 
Vrijwilligers zien hoe hard gezinnen hun best doen om erbij te mogen horen en hoe vaak ze afgewezen worden en het deksel op hun neus krijgen. Gezinnen ondersteunen betekent voor Domo ook de uitsluitingsmechanismen in de samenleving signaleren.

MISSIE

Domo wil voorkomen dat alledaagse problemen in gezinnen uitgroeien tot ernstige en langdurige hinderpalen. We wensen dat hierdoor alle kinderen de kansen krijgen om uit te groeien tot evenwichtige en veerkrachtige volwassenen.
Domo werkt met vrijwilligers die wekelijks enkele uren bij het gezin thuis doorbrengen. Zij ondersteunen hen en bieden praktische hulp bij gezins- en opvoedende taken.

Ouders en kinderen geven zelf aan op welk terrein en hoe het stuk gezinsweg mee bewandeld kan worden:

- De vrijwilliger ‘is er’, luistert naar de ouders zonder iets op te dringen, wisselt ervaringen uit en steunt en bevestigt hen. Die aandacht heeft een positieve invloed op het zelfvertrouwen.
- De vrijwilliger speelt, sport, leest, zingt, ... samen met de kinderen. Hij neemt het gezin mee naar het theater, de speeltuin of de film of moedigt de kinderen aan om lid te worden van een jeugdbeweging of een sportclub. Hij stimuleert hun ontwikkeling en ontdekt of bevestigt hun talenten.
- De vrijwilliger ondersteunt gezinnen bij het herstellen of opbouwen van hun sociale netwerk door een brede waaier aan buitenshuisactiviteiten aan te bieden. 
- De vrijwilliger stimuleert hen hun kracht te (her)vinden om moeilijke situaties het hoofd te bieden en zelf greep te krijgen op de situatie.
-De vrijwilliger moedigt gezinnen aan om gebruik te maken van beschikbare diensten, voorzieningen en regelingen. Door samen met de ouders naar een oudercontact te gaan, naar het OCMW of de mutualiteit of door samen met hen de mogelijkheden te verkennen om hulp te zoeken, vormen ze een brug naar school, hulp- en dienstverlening.

DOMO-KRACHT

Er worden geen te realiseren doelen aan de ondersteuning gekoppeld. Domo zorgt voor een goede match tussen het gezin en de vrijwilliger. Door de langdurige één-op-één-relatie aan huis ontstaat een vertrouwensband.
Door de brede waaier aan activiteiten die de Domo-vrijwilliger met het gezin kan doen, slaagt Domo erin talenten op te merken en te versterken, zowel bij de gezinnen zelf als bij de vrijwilligers.

ONDERBOUWD

Domo-vrijwilligers werken vanuit vier denkkaders om hun ondersteuning vorm te geven:
- Het balansmodel van Bakker,
- De presentietheorie van Baart,
- Het empowerment denken van Van Regenmortel en
- Talent in Actie van Dewulf.
Deze denkkaders delen een sterk geloof in de weerbaarheid van kwetsbare gezinnen en kinderen, mits zij omringd zijn door betrouwbare personen die hen langdurig en integraal kunnen ondersteunen en toegankelijke maatschappelijke voorzieningen.

DOELGROEP

Domo ondersteunt maatschappelijk kwetsbare gezinnen met jonge kinderen (van nog ongeboren tot 12 jaar) ongeacht hun religie, filosofische overtuiging, herkomst, statuut of taal.
Ze willen zelf dat een Domo-vrijwilliger regelmatig op bezoek komt.
Het gaat om gezinnen die het moeilijk hebben omwille van een beperkt inkomen en/of een klein of onbestaand ondersteunend netwerk. Sociale uitsluiting, materiële omstandigheden en gebrek aan sociale ondersteuning maken het moeilijk om alle taken op te nemen die de buitenwereld van hen verwacht.

KERNWAARDEN

Solidair en verbonden

Solidariteit en gelijkwaardigheid zijn de basiswaarden van de Domo-werking. Op basis hiervan bouwt Domo een warme, vriendschappelijke, betrouwbare en verbindende brug tussen de samenleving en haar maatschappelijke voorzieningen, en de Domo-gezinnen en hun kinderen.

Ongedwongen en wederkerigheid

De keuze van een gezin om Domo-ondersteuning te krijgen is ongedwongen. Er is gelijkwaardigheid en‘wederkerigheid’ in de relatie tussen vrijwilliger en gezin.

Ontplooiend

De Domo-vrijwilliger heeft oog voor de talenten van de kinderen. Hij zoekt samen met het gezin naar mogelijkheden om deze verder te ontplooien. Ook vrijwilligers vinden in Domo een partner waar ze hun vaardigheden en talenten verder kunnen ontwikkelen.

Respectvol

De Domo-vrijwilligers luisteren zonder te oordelen. Respect voor de manier waarop ouders hun ouderschap vorm geven en voor hun filosofische, politieke en religieuze overtuigingen is een basisvoorwaarde om in vertrouwen te kunnen samenwerken.

Op maat

De intensiteit en de duur van de ondersteuning zijn afhankelijk van de behoeften van het gezin en de mogelijkheden van de vrijwilliger.